Level II

Course Details
Location CHINA, Guangzhou
Date February 16-21, 2020
Relators Sekula Przemyslaw 
Director Kaiping Yu
(Carpenter Yu)
Contacts
  • info@bicom.cn
  • +86 18924030002
  • www.gzpaikang.com
Fascial_Manipulation_description.pdfFascial_Manipulation_description.pdf
Self enrolment (Student)
Course Details
Location CHINA, Guangzhou
Date July 6-11, 2020
Relators Negosanti Luca
Director Kaiping Yu
(Carpenter Yu)
Contacts

  • info@bicom.cn
  • +86 18924030002
  • www.gzpaikang.com

Fascial_Manipulation_description.pdfFascial_Manipulation_description.pdf
Self enrolment (Student)