Level III

Course Details
Location CHINA, Guangzhou
Date January 3-9, 2022
Relators Stecco Carla
Director Kaiping Yu
(Carpenter Yu)
Contacts
  • info@bicom.cn
  • +86 18924030002
  • www.gzpaikang.com
Fascial_Manipulation_description.pdfFascial_Manipulation_description.pdf
Self enrolment (Student)
Course Details
Location CHINA, Guangzhou
Date August 14-20, 2021
Relators Stecco Carla
Motton Francesco
Director Kaiping Yu
(Carpenter Yu)
Contacts
  • info@bicom.cn
  • +86 18924030002
  • www.gzpaikang.com
Fascial_Manipulation_description.pdfFascial_Manipulation_description.pdf
Self enrolment (Student)