Course Details
Location CHINA, Guangzhou
Date April 10-15, 2021
Relators Stecco Antonio
Director Kaiping Yu
(Carpenter Yu)
Contacts
  • info@bicom.cn
  • +86 18924030002
  • www.gzpaikang.com
Fascial_Manipulation_description.pdfFascial_Manipulation_description.pdf
Self enrolment (Student)